High School Girls Red

Teams
Reston Elite Blue
Madison Girls
Reston Blaze
FPYC Flying Monkeys
VSA Heat White
VYS Fusion
WYSC 98
MYS McLean Spirit White

Games

Sat, 2/13/2016
9:05 PM - Reston Blaze v VSA Heat White

Sun, 2/14/2016
4:25 PM - WYSC 98 v Madison Girls
5:10 PM - VYS Fusion v MYS McLean Spirit White

Sat, 2/20/2016
7:30 PM - WYSC 98 v VSA Heat White
7:30 PM - VYS Fusion v Reston Blaze
7:30 PM - FPYC Flying Monkeys v Madison Girls

Sun, 2/21/2016
2:50 PM - Reston Elite Blue v MYS McLean Spirit White

Sat, 2/27/2016
5:55 PM - Reston Elite Blue v Reston Blaze
7:30 PM - MYS McLean Spirit White v FPYC Flying Monkeys
8:15 PM - WYSC 98 v VYS Fusion

Sun, 2/28/2016
3:35 PM - Madison Girls v VSA Heat White

Sat, 3/5/2016
9:05 PM - MYS McLean Spirit White v Reston Blaze
9:05 PM - Madison Girls v VYS Fusion
9:05 PM - Reston Elite Blue v WYSC 98

Sun, 3/6/2016
4:25 PM - VSA Heat White v FPYC Flying Monkeys

Sat, 3/12/2016
7:30 PM - Madison Girls v Reston Elite Blue

Sun, 3/13/2016
5:10 PM - VSA Heat White v VYS Fusion
5:10 PM - MYS McLean Spirit White v WYSC 98
5:10 PM - Reston Blaze v FPYC Flying Monkeys

Sat, 3/19/2016
8:15 PM - VYS Fusion v Reston Elite Blue
8:15 PM - Reston Blaze v Madison Girls
9:05 PM - FPYC Flying Monkeys v WYSC 98
9:05 PM - VSA Heat White v MYS McLean Spirit White